วิสัญญีพยาบาล

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิสัญญีพยาบาล
  • มีประกาศนียบัตร หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 
รายละเอียดงาน
      รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดยร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย เพื่อเลือกวิธีการและดำเนินการช่วยวิสัญญีแพทย์ในการทำการให้ยาระงับความรู้สึก รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นก่อนย้ายผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย


สวัสดิการ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย
หรือ E-mail: hr@thaksinhospital.com
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

ส่งที่ "สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)