แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซด์ โรงพยาบาลทักษิณ
  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซด์โรงพยาบาลทักษิณ
  และจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
    เพศ     ชาย     หญิง
    อายุ      ปี
  ระดับการศึกษา
Fatal error: Call to undefined function space() in /volume1/web/thaksinhospital/questionnaire/index.php on line 89