แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซด์ โรงพยาบาลทักษิณ
  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซด์โรงพยาบาลทักษิณ
  และจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
    เพศ     ชาย     หญิง
    อายุ      ปี
  ระดับการศึกษา
              ต่ำกว่าปริญญาตรี
              ปริญญาตรี
              ปริญญาโท
              สูงกว่าปริญญาโท
  ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซด์โรงพยาบาลทักษิณ
                    หมายเหตุ : 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
รายการ12345
1.   ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
2.   การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3.   ข้อมูลที่นำเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการ
4.   ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
5.   มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
6.   ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเว็บไซด์
  ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม