PDPA

(Personal Data Protection Act)

PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

หัวข้อหลัก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลทักษิณ

สำหรับผู้ใช้บริการ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาล

นโยบายส่วนตัวสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ

สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลทักษิณ

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

ในเขตพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลทักษิณ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน (Privacy Notice)

สำหรับผู้สมัครงานกับโรงพยาบาลทักษิณ

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องนี้ และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่โรงพยาบาลทักษิณ