เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ ในการดูแลสุขภาพของผู้มาใช้บริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง”

 

พันธกิจ (Mission)

“เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง”

 

คำขวัญในการให้บริการ

“อบอุ่น ฉับไว ใส่ใจบริการ มีมาตรฐานวิชาชีพ”

 

ค่านิยมร่วม (Share Value)

 "Safety

        Happy

                Efficiency"