Contact Us

โรงพยาบาลทักษิณ (บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จำกัด)
309/2 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000


โรงพยาบาลทักษิณ (บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จำกัด)
309/2 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ :077-278-777 แฟกซ์ :077-278-751 อีเมล์ :info@thaksinhospital.com
*ควรใช้งานผ่าน Google Chrome เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์