สาระน่ารู้ทั้งหมด → ทั่วไป

  การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(Exercise stress test : EST) คืออะไร?
Picture