โปรแกรม & แพคเกจ โครงการเบิกจ่ายตรง จากกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลทักษิณ เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง เฉพาะกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าตามรายการที่กำหนด


สิทธิข้าราชการและครอบครัว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ
  •  สะดวก
  • รวดเร็ว
  •  ไม่ต้องรอคิวนาน

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงด้วยตนเอง คลิก https://mbdb.cgd.go.th/wel/