ทีมแพทย์ → รังสีวิทยาทั่วไป

พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา

พญ.นิธิมา ศรีเกตุ