ทีมแพทย์ → โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ.กรณ์ วีระสถาปนากุล