ทีมแพทย์ → โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.ยุพิน อ่อนแก้ว