ทีมแพทย์ → จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

พญ.รชนิศ เฟื่องไพบูลย์