ทีมแพทย์ → เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

นพ.ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง