ทีมแพทย์ → เวชศาสตร์ป้องกัน

นพ.ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง