ทีมแพทย์ → ปริทันตวิทยา (รากเทียม, โรคเหงือก)

ทพญ.วรางค์รัตน์ เศวตศิลป์