ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์"

วันนี้ (21 ก.ย. 2559) โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายในหลักสูตร “ การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ อันตรายและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ รวมถึงการดูแลเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิทยากร คุณอนงค์ จิตสงค์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนบริการพยาบาล และคุณสุวิมล เผือกวารี ผู้จัดการส่วนการพยาบาลผู้ป่วยใน