โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)"

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559 โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายในหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ Update CPR 2015, มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (เด็กและผู้ใหญ่) และทราบถึงบทบาทของสมาชิกทีม CPR และระบบ CPR ของโรงพยาบาลทักษิณ

โดยวิทยากร คุณจุรีพร ศรีไทย หัวหน้าหอผู้ป่วย(ศัลยกรรม) และ คุณอุไรรัตน์ ราชพิบูลย์  พยาบาลวิชาชีพ(หอผู้ป่วยหนัก