อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 2559 โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายในหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ การระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการซ้อมระงับอัคคีภัย และเพื่อเพิ่มทักษะของผู้เข้าอบรมในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการระงับอัคคีภัย

 

โดยวิทยากร คุณสมชาย รัตนเหมกุล และคุณอนงค์ จิตสงค์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนบริการพยาบาล