อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR รุ่นที่ 1"

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR รุ่นที่ 1" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยวิทยากร คุณกสิณา ทรัพย์มณี หัวหน้าหอผู้ป่วย (OPD สูติ-นรีเวช) คุณอุไรรัตน์ ราชพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ (หอผู้ป่วยหนัก) และคุณจุรีพร ศรีไทย หัวหน้าหอผู้ป่วย (ศัลยกรรม)