อบรมภายใน หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล"

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาประเมินและจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติในการรายงานอุบัติการณ์เชิงบวก โดยวิทยากร คุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการ และคุณอุดมศรี พุ่มทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพทางคลินิก