อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)"

เมื่อวานนี้ (24 มี.ค. 2560) โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพในหน่วยงานได้ โดยวิทยากร  ภญ.อรพิน อุบลสถิตย์ หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน และคุณพรพรหม หอมแช่ม นักเทคนิคการแพทย์