อบรมภายในหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่"

วันนี้ (18 เม.ย. 2560) รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายในหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการค้นหา ประเมินและจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นได้ และมีทัศนคติในการรายงานอุบัติการณ์เชิงบวก โดยวิทยากร คุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการ และคุณอุดมศรี พุ่มทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพทางคลินิก