อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Basic IC)"

วันนี้ (19 เม.ย. 2560) รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายในหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Basic IC)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการป้องกันการติดเชื้อ การแยกผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา และการทำลายเชื้อทำให้ปราศเชื้อ วิทยากรโดย คุณอุดมศรี พุ่มทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพทางคลินิก