อบรมภายในหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ"

วันนี้ (20 เม.ย. 2560) รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศคติ (Attitude) เชิงบวกต่อการส่งมอบบริการที่สร้างความประทับใจ สามารถพัฒนาทักษะพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ และเข้าใจหลักการคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากร คุณชุติมา สมรักษ์ และคุณกัณจนา พุฒทอง