อบรมภายใน หลักสูตร"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย"

เมื่อวานนี้ (15-16 พ.ค. 2560) รพ.ทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการซ้อมระงับอัคคีภัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง วิทยากรโดย คุณสมชาย รัตนเหมกุล และคุณอนงค์ จิตสงค์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนบริการพยาบาล