อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 2

เมื่อวานนี้ (17 พ.ค. 60) รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร  "Basic CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (เด็กและผู้ใหญ่) โดยสามารถเตรียมและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบบทบาทของสมาชิกทีม CPR และระบบ CPR ของโรงพยาบาลทักษิณ โดยวิทยากร คุณกสิณา ทรัพย์มณี หัวหน้าหอผู้ป่วย (OPD สูติ-นรีเวช) และคุณอุไรรัตน์ ราชพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนัก