อบรมภายใน หลักสูตร "การวัดสัญญาณชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย"

วันนี้ (24 พ.ค. 2560) โรงพยาบาลทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การยก และพยุงผู้ป่วย 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี โดยวิทยากร คุณชุติมา สมรักษ์ / ผู้จัดการส่วนการพยาบาลผู้ป่วยนอก คุณจินตนา ณ สุวรรณ / หัวหน้าหอผู้ป่วย (OPD อายุรกรรม) และคุณวนัส แซ่ลิ้ม / นักกายภาพบำบัด