โรงพยาบาลทักษิณจัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 โรงพยาบาลทักษิณจัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประจำปี 2560 เนื่องด้วยโรงพยาบาลทักษิณตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล ดังนั้นจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และการอพยพผู้ป่วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) ของโรงพยาบาล