กิจกรรม "ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2560"

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 60 โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม"ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2560" โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงาน 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและภาคภูมิใจในตนเอง 4. เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานกับโรงพยาบาล โดยคุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบทุนในครั้งนี้