ภาพบรรยากาศ อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)"

วันนี้  ( 13 ก.ค. 2560 ) โรงพยาบาลทักษิณ  จัดอบรมภายใน  หลักสูตร  เครื่องมือคุณภาพ  (7 QC Tools)  โดยวิทยากร  ภญ.อรพิน อุบลสถิตย์  หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน และ  คุณพรพรหม หอมแช่ม  นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมมีดังนี้  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม และ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ต่อยอดร่วมกับการพัฒนาระบบคุณภาพอื่นๆ ในหน่วยงานได้