อบรมภายในหลักสูตร Basic CPR รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายในหลักสูตร Basic CPR รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ รวมถึงการเตรียมและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และรับทราบถึงบทบาทของสมาชิกในทีม CPR และระบบ CPR ของโรงพยาบาลทักษิณ วิทยาการโดย คุณกสิณา ทรัพย์มณี ,คุณอุไรรัตน์ ราชพิบูลย์ และ คุณจุรีพร ศรีไทย