อบรมภายใน หลักสูตร แนวทางการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

เมื่อวานนี้ (15 ก.ย. 2560)  รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร แนวทางการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการดื้อยาของเชื้อโรค

3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและตระหนักในสถานการณ์เชื่อดื้อยาในโรงพยาบาล

4.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาได้อย่างถูกต้อง

โดยวิทยากร ภญ.พรรณิภา พยัฆา, คุณเพ็ญนภา อินทร์ชัย และคุณอุดมศรี พุ่มทอง