อบรมภายใน หลักสูตร การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 60 โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและตระหนักในสถานการณ์เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล อีกทั้งยังได้ความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาได้อย่างถูกต้อง