ภาพบรรยากาศ "โครงการ OUTING TRIP @ KOH PITAK" ทริปที่ 5 (2)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม Outing Trip ณ เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร เป็นกิจกรรมที่พาพนักงานไปทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน และเพื่อให้พนักงานได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานต่างหน่วยงาน โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และส่งเสริมให้บรรยากาศการทำงานภายในองค์กรดียิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมในปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เถาเดียวกันไปด้วยกัน”