อบรมภายในหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง สำหรับพยาบาลและนักวิชาชีพ รุ่นที่ 1

วันนี้ (20 ก.พ. 2561) โรงพยาบาลทักษิณ จัดอบรมภายในหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง สำหรับพยาบาลและนักวิชาชีพ รุ่นที่ 1 วิทยากร คุณอรพินธ์ อินทจักร และคุณอุดมศรี พุ่มทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะในการค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติในการรายงานอุบัติการณ์เชิงบวก