อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR

วันนี้ โรงพยาบาลทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (เด็กและผู้ใหญ่) ซึ่งยังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ และการบริหารยาที่ใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ อีกทั้งยังได้ทราบถึงบทบาทของสมาชิกทีม CPR และระบบ CPR ของโรงพยาบาลทักษิณ วิทยากรโดย พญ. ปาริชาติ วิมลชินวัตร์, คุณอุไรรัตน์ ราชพิบูลย์, คุณภัคทิยา ภุมราช