อบรมภายใน หลักสูตร การบันทึกทางการพยาบาล

          วันนี้ 14 พ.ย. 2561 รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร การบันทึกทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบแนวคิดและรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus Charting และมีความรู้เรื่องการค้นหาความเสี่ยงทางคลินิกของผู้ป่วย และสามารถบันทึกทางการพยาบาลได้เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงเฉพาะรายของผู้ป่วยขณะที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาล อีกทั้งยังเข้าใจเกณฑ์การประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการบันทึกของตนเองในงานประจำได้ วิทยากรโดย คุณละเอียด ทศพล ผู้จัดการส่วนการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทาง และคุณกัณจนา พุฒทอง ผู้จัดการส่วนการพยาบาลผู้ป่วยใน