อบรมภายใน หลักสูตร IC IV Care and Prevention of UTI รุ่นที่ 1

วันนี้ 22 พ.ย. 2561 โรงพยาบาลทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร IC IV Care and Prevention of UTI รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง IV care และการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ และยังทราบแนวทางปฏิบัติที่กำหนด เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง วิทยากรโดยทีม ICWN โรงพยาบาลทักษิณ และบริษัท 3M