อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 7

        วันนี้ (30 พ.ย. 261) รพ.ทักษิณ จัดอมรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในหลักการวัดสัญญาณชีพ และมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเคลื่อนย้าย การยกและพยุงผู้ป่วย อีกทั้งยังมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี วิทยาโดย คุณชุติมา สมรักษ์ ผู้จัดการส่วนการพยาบาลผู้ป่วยนอก และ คุณวนัส แซ่ลิ่ม นักกายภาพบำบัด