อบรมภายใน หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร รุ่นที่ 1

          เมื่อวานนี้ (28 ก.พ. 2562) รพ.ทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถพัฒนาความคิดเกี่ยวกับพลังงาน เพื่อนำไปสู่การหามาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับองค์กร และยังสามารถนำเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วิทยากร คุณสุทธา หิรัญธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง