In-House Training: หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ สำหรับ HR รุ่นที่ 1

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 รพ.ทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การแรงงานสัมพันธ์ สำหรับ HR” รุ่นที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และเข้าใจวิธีคิดของพักงาน รวมถึงเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา วิทยากรโดย อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์