In-House Training: หลักสูตร การใช้ ISBAR ในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย รุ่นที่ 1

          เมื่อวานนี้ (22 มี.ค. 2562) รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร การใช้ ISBAR ในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และมีทักษะด้านการสื่อสารทางการแพทย์ รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยการนำเทคนิคการสื่อสาร ISBAR Tool มาใช้ในการส่งต่อ/รายงานข้อมูลผู้ป่วยแก่สหสาขาวิชาชีพ วิทยากร คุณชุติมา สมรักษ์ ผู้จัดการส่วนการพยาบาลผู้ป่วยนอก