กิจกรรม Walk Rally รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม Walk Rally ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู วิทยากรนำโดย คุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการและทีมวิทยากร