รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุสมผล (Rational drug use: RDU)

          เมื่อวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นสัปดาห์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use week) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เชิญชวนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ดังนั้นโรงพยาบาลทักษิณ นำโดยฝ่ายเภสัชกรรมจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัย และลดปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้  1.ป้ายให้ความรู้เรื่องยา 2.บอร์ดให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสมเหตุสมผล 3.วีดิโอส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล 4.การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุสมผลภายในโรงพยาบาล