รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 – 18 ส.ค. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดงาน “ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 และโรงพยาบาลทักษิณได้รับเชิญเข้าร่วมออกบูธกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแก่ชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง


ครั้งนี้โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรมไปร่วมออกบูธ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีด้านการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 2) ไขมันทรานส์ ภัยร้ายใกล้ตัว  แนะนำโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้ความรู้และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ 3) โรคที่เด็กๆควรรู้ ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น และยังสอนการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยส่งเสริมให้น้องๆใช้หน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก