รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2562 รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมไปร่วมออกบูธ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีด้านการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรือบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 3) การวัดสายตาเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบความชัดเจนในการมองเห็น 

          อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และวัณโรค เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรค และการป้องกันการติดต่อของโรค ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก