รพ.ทักษิณ ออกหน่วยให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563 รพ.ทักษิณ นำโดย คุณกานต์สิรี ศุภนิมิตตานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด และทีมพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกับโครงการคลินิกสุขภาพ โดยให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี ให้แก่นักศึกษาแกนนำทุกคณะและแกนนำหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล