โรงพยาบาลทักษิณ จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ โครงการ “ SMART NURSE ” เรื่อง Diabetic Foot Care

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นพ.บรรจบ  มานะกุล  ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง  Diabetic Foot Care ณ ห้องประชุมอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งจัดขึ้นโดย นพ.สมชาย ทองสม ศัลยแพทย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Diabetic Foot Care แก่ผู้เข้าอบรม โดย พญ.ยุพิน อ่อนแก้ว  อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ให้ความรู้ เรื่อง โรคเบาหวาน , พญ.ศศิวรินทร์  หลวงพิทักษ์ชุมพล  จักษุแพทย์ ให้ความรู้ เรื่อง ภาวะเบาหวานขึ้นตา , นพ.สมชาย ทองสม ศัลยแพทย์ ให้ความรู้ เรื่อง กลไกการหายของแผล , การประเมินบาดแผล และ Workshop เรื่องการเลือกใช้วัสดุและยาในการทำแผล รวมไปถึงขั้นตอนการทำแผล โดยทีม Wound Care ของโรงพยาบาลทักษิณ


         โดย นพ.บรรจบ  มานะกุล  ผู้อำนวยการ ฝากข้อคิดให้แก่ผู้เข้าอบรม ดังนี้ “การรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้ดี มีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่สุด คือ องค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่พวกเราจะต้องเติมความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้เท่านั้นที่จะเป็นรากฐาน และใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีและมีคุณภาพ”