รพ.ทักษิณ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด

          เมื่อวันที่ 9 - 10 พ.ย. 63  โรงพยาบาลทักษิณ นำโดยฝ่ายการตลาด ทีมพยาบาล นักรังสีเทคนิค และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้แก่ พนักงานโรงงาน ของบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ซึ่งทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลทักษิณได้นำเครื่องมือตรวจและอุปกรณ์ตามมาตรฐานอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ เครื่องตรวจวัดระดับความผิดปกติของสายตา การได้ยิน การตรวจสมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอด และการตรวจสารเคมีในร่างกายที่อาจจะปนเปื้อนมาจากการทำงาน เพื่อใช้ในการตรวจให้แก่พนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้

          โรงพยาบาลทักษิณขอขอบคุณ บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรซ จำกัด ที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมตรวจสุขภาพ และไว้วางใจใช้บริการของโรงพยาบาลทักษิณ