รพ.ทักษิณ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ALCS Provider)

Thaksin - Vibha Training 2023 @ Suratthani

          เมื่อวันที่ 30 - 31 ม.ค. 66 พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support & Provider) โดยคณะวิทยากรซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฎเกล้า ณ โรงแรมบรรจงบุรี

          โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต นำโดย พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัชชัยวรกฤศ ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต นพ.บรรจบ มานะกุล ผอ.รพ.ทักษิณ และ นพ.สมชาย ทองสม หัวหน้าศัลยแพทย์ ร่วมจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เชิงวิชาการให้แก่แพทย์ และพยาบาล ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงให้กับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านวิชาการในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการช่วยชีวิตขั้นสูงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี