ทีมแพทย์ → โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.สุภาภรณ์ ศักดาพันธุ์ไพศาล

นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์