ทีมแพทย์ → เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ลัลธริมา สุทธินุ่น

พญ.ศิรรัตน์ ชูศรี